NEDAN FÖLJER INFORMATION OM HUR VI BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER
1. INLEDNING

STORT i Sundsvall AB, org. nr. 556930-2192, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Om du har några frågor om hur dina personuppgifter behandlas kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna som finns i avsnitt 4.

 
2. HUR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (det vill säga tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, exempelvis namn, telefonnummer, e-postadress och IP-adress.

I det här avsnittet förklarar vi hur dina personuppgifter används när du väljer att anlita våra tjänster i samband med bokning av transport- och leveranstjänster, besök på vår webb och annan kontakt med oss.

 
Vilka personuppgifter behandlar vi?

För att du ska kunna boka frakt via vår webb behöver du registrera viss information för att få ett konto.

Den information som du lämnar till oss är:

  • Företagsnamn, namn, adress, e-postadress, telefonnummer
  • Användarnamn och lösenord
  • Godsbeskrivning

Information som vi kan komma att samla in om dig är:

  • Registreringskod för din bokning
  • Enhetsinformation – exempelvis IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning
 
För vilka ändamål behandlar vi dina uppgifter?

De flesta behandlingar utförs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsten, det vill säga fullgöra avtalet om transportlösningar med dig. Exempel på det är för att bekräfta din identitet, verifiera dina person- och kontaktuppgifter och för att kunna kommunicera med dig. I vissa fall kan vi ha en rättslig skyldighet att behandla dina personuppgifter. Detta gäller för den behandling av personuppgifter som vi gör för att uppfylla lagkrav enligt exempelvis bokföringslagen. En del av behandlingen – när vi har ett berättigat intresse – grundar sig på en intresseavvägning. Exempel på det är när vi använder oss av samarbetspartners, för att förbättra våra tjänster, hantera kundvård och kundanalys samt för vår interna verksamhet, exempelvis felsökning, dataanalys, testning och för statistiska ändamål. Om vi behandlar dina personuppgifter för något ändamål som kräver ditt samtycke, kommer vi att inhämta ditt samtycke innan sådan behandling påbörjas.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas eller avidentifieras dem i enlighet med våra rutiner för radering. Majoriteten av dina personuppgifter sparas så länge du utför bokningar eller kontaktar oss för att byte av användare ska ske.

 
Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till följande mottagare:

  • Externa samarbetspartners, exempelvis Fedex
  • Våra IT- och systemleverantörer
  • Andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut.

Samarbetspartners och leverantörer som hanterar personuppgifter för vår räkning får alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter.

 
3. DINA RÄTTIGHETER

TILLGÅNG
Du kan när som helst begära att ta del av den information som finns registrerad om dig genom att kontakta oss.

RÄTTELSE AV FELAKTIGA UPPGIFTER
Om du upptäcker att vi har felaktig uppgift om dig kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna som finns i avsnitt 4.

TA BORT VISSA UPPGIFTER
Under vissa förutsättningar har du rätt att få uppgifter om dig själv raderade. När dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna fullgöra avtalet eller en rättslig förpliktelse har vi som regel ingen möjlighet att radera uppgifterna.

BEGRÄNSNING AV BEHANDLING
Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära begränsning av dina personuppgifter.

DATAPORTABILITET
Du har rätt att få ut de uppgifter vi har om dig som du har tillhandahållit inom ramen för ditt vårt transportavtal eller med samtycke. Du får ut uppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för att du ska kunna flytta dina uppgifter, till exempel till ett annat transportföretag.

INVÄNDA MOT BEHANDLING I VISSA FALL
I de fall vi behandlar dina personuppgifter på grund av att vi har ett berättigat intresse som vi bedömer väger tyngre än ditt intresse kan du invända mot behandlingen. Vi gör då en ny intresseavvägning där vi tar hänsyn till din specifika situation, och om vi har en rimlig möjlighet kommer vi att upphöra med behandlingen.

KLAGOMÅL
Om du har klagomål på STORTS personuppgiftsbehandling kan du lämna in ett klagomål hos Datainspektionen som är tillsynsmyndighet över GDPR. Datainspektionen rekommenderar att du försöker lösa frågan med den personuppgiftsansvarige innan du kontaktar dem. STORT hoppas också att du hör av dig till STORT först, så STORT får en chans att försöka rätta till eventuella problem.

 
4. KONTAKTUPPGIFTER

Frågor och mer information?

Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här.

Om du önskar utöva dina rättigheter som anges ovan kan du kontakta STORT på info@stort.nu

Du kan också kontakta STORT genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran som skickas till:

STORT AB
Oljevägen 5 
852 29 Sundsvall